VIETTIN BPO CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN 

“Thông tin bảo mật” mà Hai bên có trách nhiệm lưu giữ bao gồm: 

Mọi thông tin về Hai bên hoặc/và các đối tác, khách hàng của Hai bên; thị trường sản xuất, kinh doanh của Hai bên; thông tin trong các tài liệu của Hai bên; các quy định nội bộ của Hai bên và theo yêu cầu bảo mật thông tin của mỗi bên trong những trường hợp đặc biệt. 

“Thông tin bảo mật” được hiểu là bất cứ thông tin nào được thể hiện dưới dạng âm thanh, ký tự, hình ảnh hoặc dạng khác, liên quan đến các bên và theo như định nghĩa trong Thỏa thuận này, thông tin bảo mật bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin về công nghệ, sản xuất, điều hành, kinh tế, marketing, kế hoạch hoặc tình hình tài chính, dữ liệu khách hàng…

Cam kết: Bên tiếp nhận cam kết sẽ giữ tất cả các thông tin Bảo mật được cung cấp một cách nghiêm ngặt, bảo đảm không tiết lộ thông tin đó cho bất kỳ bên thứ ba nào và không được sử dụng thông tin đó cho các mục đích khác với những điều được quy định trong Thỏa thuận này hoặc bất kỳ thỏa thuận nào khác mà theo đó Thông tin được cung cấp.

Trách nhiệm: Bên Tiếp nhận sẽ phải chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại thực tế phát sinh nào của Bên tiết lộ và phát sinh trực tiếp từ bất kỳ tiết lộ thông tin mật nào bởi Bên Tiếp nhận với sự vi phạm Thỏa thuận này. Trong bất kỳ trường hợp nào, Bên Tiếp nhận sẽ hoàn trả cho Bên Tiết lộ về lợi nhuận bị mất và các thiệt hại do hậu quả khác, mức bồi thường tối đa bằng với giá trị của Hợp đồng bị vi phạm. Để nhận được bồi thường thiệt hại thực tế do Bên tiết lộ tiết lộ trong Hợp đồng này, Bên tiết lộ sẽ cung cấp cho Bên Tiếp nhận tài liệu và / hoặc các bằng chứng khác về thực tế và phạm vi tổn thất thực tế.

VIETTIN BPO

Nhận tư vấn miễn phí
& báo giá ưu đãi nhất

Dịch vụ quan tâm
Tặng miễn phí dịch vụ dịch tài liệu 1 trang cho khách hàng mới. Bạn có muốn nhận?
Upload tài liệu
Maximum file size: 10 MB
FIle pdf/docx